Intuneric – Patricia Lidia

Începe să fie târziu în mine,

şi ca Iona îmi e milă de mine că iarăşi

s-a facut întuneric în mâna dreaptă

şi în salcâmul din faţa casei.

Trebuie să strâng cu pleoapele

toate lucrurile care au mai rămas aprinse;

tot ce se vede în jur,

până dincolo de stele,

n-are nici un rost să iau:

ia respiră şi tu acuma

cum ştiai să respiri în tinereţe.

Hai, pun capul jos şi îmi cânt

«Veşnica mistuire, veşnica mântuire…»

Am fost pescar de nori,

azi unul, mâine altul,

şi-am dus pe umerii mei tot greul

mărilor şi oceanelor.

Pun viitorul la cale.

Beau otravă şi mi-e silă de mine…

Sunt prea laşă să mor.

M-aştept să nu îşi facă efectul

şi înot prin ea atât de repede…

par gălăgioasă.

Mamă, mi s-a întâmplat o nenorocire!

Mai naşte-mă o dată!

Întuneric.

Întuneric.

Reclame
Published in: on 18/10/2009 at 18:43  Lasă un comentariu  

Te-aş fi iubit – Sanda Nicucie

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Te-aş fi iubit cum nici n-ai fi gândit

Şi n-ai sperat că ar putea să fie.

Mai mult de vis, mai mult de nebunie,

Mai mult ca viaţa mea te-aş fi iubit!

Dar toate întâmplându-se cu rost,

Ştiu, mai presus de gânduri şi idee,

Te-aş fi iubit aşa cum n-a mai fost.

Dar tu (normal) iubeşti altă femeie!

Te-aş fi iubit aşa cum n-a fost scris,

Şi nu va fi decât în poezie.

Eu, dintr-un vis, îţi dăruiam alt vis,

Dar ce păcat că nu a fost să fie!

Published in: on 18/10/2009 at 18:39  Lasă un comentariu  

Legea nr. 110/ 2005

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

L E G E

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2005

privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea si plata

interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire

penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de

avocati si de Ministerul Justitiei

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. I. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr.11 din 21 ianuarie 2005 privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, adoptata în temeiul art.1 pct.III.2 din Legea nr.602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 28 ianuarie 2005, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, înaintea punctului 1, se introduce un punct nou care va avea urmatorul cuprins:

„Titlul legii va avea urmatorul cuprins:

Lege pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie, de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecatoresti”

2. La articolul I, punctul 1 va avea urmatorul cuprins:

„1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:

Art. 1. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul National Anticoruptie sunt autorizate sa foloseasca, pe baza de contracte civile pentru prestari de servicii, interpreti si traducatori pentru efectuarea traducerilor în si din limbi straine.

(2) Instantele judecatoresti, parchetele de pe lânga acestea si organele de cercetare penala utilizeaza interpreti si traducatori, în conditiile stabilite de Codul de procedura penala sau de Codul de procedura civila, dupa caz, precum si de Legea nr.189/2003 privind asistenta judiciara internationala în materie civila si comerciala, de Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciara internationala în materie penala si de tratatele internationale ratificate de România.”

3. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce punctul 1.1, cu urmatorul cuprins:

„1.1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

Art. 2. – Activitatea de interpret si traducator pentru Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, instantele judecatoresti, parchetele de pe lânga instantele judecatoresti, organele de cercetare penala, birourile notarilor publici, avocati si executori judecatoresti se efectueaza de persoane atestate în profesie si autorizate de Ministerul Justitiei.”

4. La articolul I punctul 2, litera c) a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:

„c) poseda o diploma de licenta sau echivalenta din care rezulta specializarea în limba sau în limbile straine pentru care solicita autorizarea ori care atesta ca a absolvit un institut de învatamânt superior în limba straina pentru care solicita autorizarea sau poseda o diploma de bacalaureat ori echivalenta din care rezulta ca a absolvit un liceu cu predare în limba straina sau în limba minoritatilor nationale pentru care solicita autorizarea sau este atestat de catre Ministerul Culturii si Cultelor ca traducator pentru specialitatea stiinte juridice din limba româna în limba straina pentru care solicita autorizarea si din limba straina în limba româna.”

5. La articolul I, dupa punctul 4 se introduce punctul 4.1, cu urmatorul cuprins:

„4.1. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

Art. 5. – (1) Ministerul Justitiei întocmeste listele cu interpretii si traducatorii autorizati, precum si cu cei prevazuti la art.61 alin.(4) pe care le comunica Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetului National Anticoruptie si curtilor de apel.

(2) Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie va comunica listele cu interpretii si traducatorii autorizati parchetelor din subordine.

(3) Curtile de apel vor transmite aceste liste tribunalelor si judecatoriilor din circumscriptiile lor.

(4) Listele se comunica, de asemenea, Ministerului Administratiei si Internelor, Uniunii Nationale a Notarilor Publici, Uniunii Nationale a Barourilor din România si Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, care le vor aduce la cunostinta, dupa caz, organelor de cercetare penala din subordine, birourilor notarilor publici, barourilor de avocati si birourilor executorilor judecatoresti.

(5) Actualizarea listelor prevazute la alin.(1)-(4) se va face periodic, în functie de autorizarea unor noi persoane sau de încetarea calitatii de interpret sau de traducator autorizat.”

6. La articolul I, dupa punctul 5 se introduc punctele 5.1 si 5.2, cu urmatorul cuprins:

„5.1. La articolul 6, litera e) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:

e) pentru doua refuzuri nejustificate, în termen de un an, de a presta serviciile solicitate;

5.2. La articolul 61, alineatele (1), (2) si (4), vor avea urmatorul cuprins:

Art. 61. – (1) Interpretii si traducatorii autorizati în conditiile prezentei legi sunt obligati sa solicite, în termen de 60 de zile de la data autorizarii, luarea în evidenta la tribunalul în circumscriptia caruia domiciliaza.

(2) În cazul în care interpretii si traducatorii îsi schimba numele, domiciliul, resedinta sau numarul de telefon, au obligatia sa aduca la cunostinta aceasta situatie, în termen de 60 de zile de la data modificarii, Ministerului Justitiei si tribunalului unde sunt luati în evidenta.

(4) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European prevazuti la art.31 alin.(3) si (5), pentru a presta activitate de interpret si traducator, în conditiile prezentei legi, vor fi luati în evidenta, la cerere, de Ministerul Justitiei si dupa caz, de tribunalul în circumscriptia caruia îsi au domiciliul sau resedinta.”

7. La articolul I punctul 6, alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 7. – (1) Tarifele pentru plata interpretilor si traducatorilor autorizati folositi de organele prevazute la art.1 se vor stabili si se vor indexa anual, în functie de indicele ratei inflatiei, prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului finantelor publice. Tarifele pentru plata interpretilor nu pot fi mai mici de 200.000 lei pe ora.”

8. La articolul I punctul 6, litera c) a alineatului (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:

„c) cu 100% pentru traducerile efectuate simultan la casca, la instantele judecatoresti, la organele de cercetare penala si la parchete;”

9. Articolul III va avea urmatorul cuprins:

„Art. III. – Articolul II din Legea nr.281/2004 privind modificarea si completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei se abroga.”

10. Articolul IV va avea urmatorul cuprins:

„Art. IV. – Aplicarea prevederilor prezentei ordonante se realizeaza cu încadrarea în fondurile prevazute în bugetele Ministerului Justitiei, Ministerului Administratiei si Internelor, Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetului National Anticoruptie si Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2005, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr.511/2004.”

Art. II. – În termen de un an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, interpretii si traducatorii autorizati în conditiile Legii nr.178/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa solicite luarea în evidenta la tribunalul în circumscriptia caruia domiciliaza.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (2) din Constitutia României, republicata.

Legea 281/2004, privind modificarea si completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 01/07/2004

 

Art. I.
Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
Art. 1. – (1) Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul National Anticoruptie sunt autorizate sa foloseasca, pe baza de contracte civile pentru prestari de servicii, interpreti si traducatori pentru efectuarea traducerilor in si din limbi straine.

2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
Art. 3. – Autorizarea ca interpret si/sau traducator, care poate efectua traduceri pentru organele prevazute la art. 1, se dobandeste, la cerere, de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman sau cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) poseda diploma de licenta sau echivalenta, din care rezulta specializarea in limba sau limbile straine pentru care solicita autorizarea, ori este atestat de Ministerul Culturii si Cultelor ca traducator din limba romana in limba straina pentru care solicita autorizarea si din limba straina in limba romana;
d) este atestat de Ministerul Culturii si Cultelor ca traducator pentru specialitatea stiinte juridice;
e) este apt din punct de vedere medical;
f) nu are antecedente penale si se bucura de reputatie profesionala si sociala.

3. Dupa articolul 3 se introduce articolul 31 cu urmatorul cuprins:
Art. 31. – (1) Strainul, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, poate desfasura activitatea de interpret si/sau traducator pentru organele prevazute la art. 1, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Strainul, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, stabilit in Romania, exercita profesia de interpret si/sau traducator ca si cetatenii romani, putand dovedi indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 lit. b)-f) si cu documente emise/eliberate de autoritatile competente din statul membru de origine sau de provenienta.
(3) Procedura autorizarii nu se aplica strainului, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, stabilit in Romania, care este atestat ca interpret si/sau traducator in specialitatea stiinte juridice de autoritatea competenta din statul membru de origine sau de provenienta.
(4) Pentru exercitarea profesiei nu este necesara dovedirea cunoasterii limbii oficiale a statului membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, al carui cetatean este strainul.
(5) In cazul prestarii temporare, pe teritoriul Romaniei, a activitatilor specifice profesiei de interpret si/sau traducator autorizat in specialitatea stiinte juridice, strainul cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, care exercita in mod legal aceasta profesie in statul membru de origine sau de provenienta in care este stabilit, este exceptat de la cerintele de atestare si autorizare prevazute la art. 2.
(6) In aplicarea prevederilor prezentului articol, Ministerul Justitiei recunoaste certificatele sau alte documente similare care atesta calitatea de interpret si/sau traducator autorizat in specialitatea stiinte juridice, emise/eliberate de autoritatile competente din statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European de origine sau de provenienta.
(7) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile legii-cadru privind recunoasterea reciproca a calificarilor profesionale.

4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
Art. 6. – (1) Autorizarea ca interpret si/sau traducator, dobandita in conditiile prezentei legi, inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) la cerere;
b) daca cel in cauza nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 3;
c) in cazul in care a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni;
d) pentru incapacitate profesionala, sesizata in scris de beneficiar;
e) pentru refuzuri repetate si nejustificate de a presta serviciile solicitate;
f) prin deces.
(2) Existenta cazurilor prevazute la alin. (1) se verifica de Ministerul Justitiei, se constata prin ordin al ministrului justitiei si se comunica persoanei in cauza, cu exceptia situatiei prevazute la lit. f).

5. Dupa articolul 6 se introduce articolul 61 cu urmatorul cuprins: Art. 61. – (1) Interpretii si/sau traducatorii autorizati in conditiile prezentei legi sunt obligati sa solicite, in termen de 60 de zile de la data autorizarii, luarea in evidenta la curtea de apel in circumscriptia careia isi desfasoara activitatea.
(2) In cazul in care interpretii si/sau traducatorii isi schimba numele, domiciliul sau resedinta, au obligatia sa aduca la cunostinta aceasta situatie, in termen de 60 de zile de la data modificarii, Ministerului Justitiei si curtii de apel unde sunt luati in evidenta.
(3) Pana la data indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2), interpretii si/sau traducatorii nu pot desfasura activitatea reglementata de prezenta lege.
(4) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, pentru a presta activitate de interpret si/sau de traducator in conditiile prezentei legi, vor fi luati in evidenta, la cerere, de Ministerul Justitiei si curtea de apel in circumscriptia careia isi desfasoara activitatea.

Art. II.
(1) In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, interpretii si/sau traducatorii vor fi reautorizati la cerere.
(2) Pana la data reautorizarii interpretii si/sau traducatorii pot desfasura activitatea in continuare, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 178/1997, cu modificarile ulterioare.

Art. III.
Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Legea 178/ 1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor

L E G EA

pentru autorizarea şi plata interpretilor şi traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati şi de Ministerul Justitiei

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. – (1) Ministerul Justitiei şi Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie sunt autorizati sa angajeze, prin conventie civila, conform Legii nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate în munca, interpreti şi traducatori pentru efectuarea traducerilor în şi din limbi straine.
(2) Instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea şi organele de cercetare penala utilizeaza interpreti şi traducatori, în conditiile stabilite de Codul de procedura penala sau de Codul de procedura civila, dupa caz.
(3) Birourile notarilor publici utilizeaza interpreti şi traducatori în conditiile stabilite de Legea notarilor publici şi a activitatii notariale nr. 36/1995.
(4) Avocatii pot angaja şi utiliza interpreti şi traducatori în scopul exercitarii profesiei, potrivit legii.

Art. 2. – Activitatea de interpret si/sau de traducator pentru instantele judecatoresti, parchetele de pe langa instantele judecatoresti, organele de cercetare penala, birourile notarilor publici, avocati şi pentru Ministerul Justitiei se efectueaza de persoane atestate în profesie şi autorizate de Ministerul Justitiei.

Art. 3. – Autorizarea ca interpret si/sau traducator, care poate efectua traduceri pentru organele prevazute la art. 1, se dobandeste, la cerere, de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman;
b) nu are antecedente penale şi se bucura de buna reputatie profesionala şi sociala;
c) poseda o diploma de licenta sau echivalenta, din care rezulta specializarea in limba sau în limbile straine pentru care solicita autorizarea ori este atestat ca traducator de catre Ministerul Culturii.

Art. 4. – (1) Cererea de autorizare ca interpret si/sau traducator care urmeaza a fi folosit de organele prevazute la art. 1 se adreseaza Ministerului Justitiei, insotita de actele doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3.
(2) Autorizarea se acorda prin ordin al ministrului justitiei în cel mult 60 de zile de la solicitare.
(3) Forma şi continutul autorizatiei sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art. 5. – (1) Ministerul Justitiei intocmeste listele cu interpretii si traducatorii autorizati, pe care le comunica tuturor instantelor judecatoresti şi parchetelor de pe langa acestea. De asemenea, listele se comunica Ministerului de Interne, Uniunii Nationale a Notarilor Publici şi Uniunii Nationale a Avocatilor din Romania, care le vor aduce la cunostinta, dupa caz, organelor de cercetare penala din subordine, birourilor notarilor publici şi barourilor de avocati.
(2) Actualizarea listelor prevazute la alin. (1) se va face periodic, în functie de autorizarea unor noi persoane sau de incetarea calitatii de interpret sau de traducator – autorizat.

Art. 6. – (1) Autorizarea ca interpret si/sau traducator, dobandita în conditiile prezentei legi, inceteaza în urmatoarele cazuri:
a) la cerere;
b) prin modificarea oricareia dintre conditiile prevazute la art. 3;
c) pentru incapacitate profesionala, sesizata în scris de beneficiar;
d) pentru refuzuri repetate şi nejustificate de a presta serviciile solicitate.
(2) Incetarea autorizarii ca interpret si/sau traducator se verifica de catre Ministerul Justitiei şi se constata prin ordin al ministrului justitiei, care se comunica persoanei în cauza.

Art. 7. – (1) Plata interpretilor folositi de organele prevazute la art. 1, pentru limbile minoritatilor nationale şi pentru limbile straine de circulatie internationala, se face la tariful de 30.000 lei/ora sau pentru fractiuni de ora, onorariul stabilindu-se, dupa caz, prin ordonanta sau incheierea de numire a interpretului, în conformitate cu prevederile Codului de procedura penala sau prin conventie civila, potrivit legii.
(2) Plata interpretilor prevazuti la alin. (1), pentru traducerile efectuate simultan la casca, se face la tariful de 50.000 lei/ora ori pentru fractiuni de ora, sau, dupa caz, prin conventie civila, potrivit legii.

Art. 8. – Tarifele prevazute la art. 7 se vor majora cu 100% atunci cand interpretii vor fi solicitati în zilele de repaus saptamanal, în zilele de sarbatori legale sau în alte zile în care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, precum şi pentru prestatiile efectuate intre orele 22,00–6,00.

Art. 9. – (1) Plata traducatorilor folositi de organele prevazute la art. 1 se face dupa cum urmeaza:
a) pentru traducerile dintr-o limba a minoritatilor nationale, precum şi dintr-o limba straina de circulatie internationala, în limba romana, plata se face la tariful de 22.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua randuri;
b) pentru traducerile din limba romana intr-una dintre limbile minoritatilor sau intr-o limba straina de circulatie internationala, plata se face la tariful de 30.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua randuri;
c) pentru traducerile din sau intr-o limba orientala (japoneza, chineza şi altele asemenea) sau rar folosita, tariful prevazut la lit. a) şi b) se majoreaza cu 50%;
d) pentru traducerile efectuate în regim de urgenta (24–48 de ore), plata se face la tarifele prevazute la lit. a), b) şi c), majorate cu 50%.
(2) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplica în mod corespunzator şi în cazul interpretilor.

Art. 10. – (1) Interpretii şi traducatorii care se deplaseaza în alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrarilor solicitate de instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea şi de organele de cercetare penala, au dreptul la restituirea cheltuielilor de – transport, intretinere, locuinta şi a altor cheltuieli necesare, potrivit prevederilor Codului de procedura penala.
(2) Interpretii şi traducatorii care se deplaseaza în alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrarilor solicitate de Ministerul Justitiei, beneficiaza de cheltuieli de transport, cazare şi diurna potrivit dispozitiilor legale aplicabile în unitatile bugetare.

Art. 11. – Tarifele prevazute în prezenta lege sunt brute şi impozabile în conditiile legii.

Art. 12. – Tarifele prevazute la art. 7 şi 9 se vor indexa periodic, prin hotarare a Guvernului, în acelasi – procent cu care se indexeaza salariile personalului din institutiile publice.

Art. 13. – Ministerul Justitiei va adopta regulamentul de aplicare a prezentei legi în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

Art. 14. – Pana la obtinerea autorizarii, potrivit prezentei legi, interpretii şi traducatorii solicitati de institutiile prevazute la art. 1 pot desfasura în continuare aceasta activitate, cu conditia indeplinirii prevederilor art. 3.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 14 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

Traduceri autorizate si activitati ilegale: Extras din Punctul de vedere al Uniunii Nationale a Traducatorilor Autorizati din Romania – 2009

Întrucât în ultima vreme au existat tot mai multe semnale că unii agenţi economici ce desfăşoară activităţi comerciale interferează cu activităţile reglementate de legi speciale care ţin fie de domeniul justiţiei, fie de domeniul activităţii notariale, fie de domeniul rezervat exclusiv instituţiilor şi autorităţilor publice de stat, Uniunea Naţională a Traducătorilor Autorizaţi din România (denumită în continuare UNTAR) iniţiază prezentul dialog instituţional.

1. Potrivit Codului Comercial adoptat prin D.L. nr. 1.233/1887 M. Of. nr. 31/10 mai 1887 pot constitui fapte de comerţ traducerile care fac obiectul dreptului de autor (“Întreprinderile de editură, librărie si obiecte de artă când altul decât autorul sau artistul vinde;” Potrivit art. 8 din Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe constituie obiect al dreptului de autor: a) traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale si orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau ştiinţifice care reprezintă o munca intelectuală de creaţie;

2. Nu constituie obiect al dreptului de autor, conform art.9 punctul b din aceeaşi lege : “textele oficiale de natura politică, legislativă, administrativă, judiciară si traducerile oficiale ale acestora;” Această activitate este reglementată şi se exercită conform unei legi speciale şi anume Legea 178/1997 numai în baza unei autorizaţii eliberate de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti pentru persoane fizice. Autorizaţia nu se eliberează persoanelor juridice.

Legea 178/1997 enumără şi persoanele juridice care pot angaja şi folosi traducători autorizaţi ( Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie si Parchetul Naţional Anticorupţie) pe baza de contracte civile pentru prestări de servicii. O altă formă de angajare nu este prevăzută de lege.

Societăţile comerciale nu sunt abilitate prin lege nici să folosească nici să angajeze traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi orice interferenţă a acestora în activităţile reglementate de Legea 178/1997 considerăm că este ilegală şi iresponsabilă. Aşadar, în orice situaţie în care un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti încheie un contract de muncă sau de colaborare cu o societate comercială, considerăm că este abuzivă şi ilegală orice referire în cadrul acestor documente sau în fişa postului la activităţile desfăşurate în baza Legii 178/1997, aceste activităţi urmând să se desfăşoare distinct şi să fie plătite separat, cu obligaţia traducătorului de a întocmi documente care să confirme plăţile şi încasările şi de a plăti impozitele aferente.

Multe societăţi comerciale înfiinţate şi funcţionând în baza Legii 31/1990 cu modificările ulterioare fac publicitate la activităţi pentru care nu au fost autorizate: traduceri autorizate (Legea 178/1997), apostilări (Convenţia de la Haga 5 octombrie 1961, Legea 121/2005), supralegalizări (Legea 105/1992). Precizăm că pentru desfăşurarea activităţilor amintite conform actelor normative în vigoare este nevoie fie de o autorizare în baza unei legi, fie de o autorizaţie emisă de o autoritate publică. Astfel, activitatea de traduceri autorizate o pot desfăşura numai persoanele fizice autorizate de Ministerul Justiţiei, apostilarea documentelor se face numai de prefecturi şi tribunale, iar supralegalizarea de către Ministerul Afacerilor Externe şi de Ministerul Justiţiei. Nicio societate comercială nu are competenţe definite de lege în acest sens. Considerăm că aceasta este o practică comercială incorectă întrucât alterează în mod esenţial comportamentul economic al consumatorului mediu care crede că „firma este autorizată să facă aceste activităţi şi că ele chiar acolo se fac”.

În publicitatea de acest tip există şi omisiuni deoarece nu se face menţiunea expresă că societatea comercială respectivă nu este autorizată pentru astfel de activităţi. De asemenea, se creează impresia că traducerile autorizate, apostilarea şi supralegalizarea documentelor ar putea fi vândute în mod legal, ceea ce este imposibil deoarece acestea sunt definite de lege ca acte de autoritate publică (punctul 9 din anexa 1 din Legea 363/2007). […]

Purtator de cuvant,

Iulia Zestroiu

Uniunea Naţională a Traducătorilor Autorizati din România

Undeva, candva (Somewhere in time, 1980)

Regia: Jeannot Szwarc

Scenariul: Richard Matheson (după romanul său omonim)

În rolurile principale: Christopher Reeve, Jane Seymour, Christopher Plummer

Nominalizat la Oscar şi Globurile de Aur, a câştigat premii pentru cel mai bun film (Fantafestival, Premiul Criticilor la Festivalul Avoriaz pentru filme fantastice), cel mai bun actor (Christopher Reeve – Fantafestival), cel mai bun film, cea mai bună coloană sonoră şi cele mai bune costume la Premiile Saturn

O peliculă veche, de care probabil unii dintre dvs. îşi amintesc cu multă plăcere şi pe care celor care nu au văzut-o, o recomand cu speranţa că va aduce un strop de linişte şi frumuseţe în contextul tulbure al zilelor noastre. De multe ori, atunci când prezentul este sub măsura aşteptărilor, avem tendinţa de a ne refugia în trecut. Protagonistul, Richard Collier, un tânăr dramaturg, nu se mulţumeşte doar cu atât. În urma unei întâlniri cu o misterioasă doamnă foarte în vârstă, care îi dăruieşte un ceas şi îl roagă şoptit să se întoarcă la ea, tânărul găseşte un portret vechi al unei actriţe aflată cândva demult în culmea gloriei, extrem de frumoasă, care îi stârneşte o emoţie de nepotolit. După ani de căutări află că bătrâna doamnă care îl şocase cu apariţia ei inexplicabilă şi chipul iubit din vechiul tablou sunt una şi aceeaşi persoană. Obsesia ajunge la paroxism şi Richard se supune hipnozei pentru a se putea întâlni cu Elise, înapoi în timp cu câteva zeci de ani. Dincolo de timp sau mai exact în afara lui, iubirea celor doi prinde contur şi creşte în intensitate. Dar dacă timpul pare pentru moment uşor de învins, cu invidia şi meschinăria omenească pare mai greu de luptat. Impresarul actriţei, interpretat excelent de Christopher Plummer, se opune acestei idile care o distrage de la munca ei şi riscă să îi scadă şi lui veniturile şi face tot posibilul pentru a-i pune capăt. Tot posibilul însemnând că nu se va da în lături de la absolut nimic.

Undeva, cândva, un bărbat şi o femeie şi-au căutat febril jumătatea. Undeva, cândva, ei au riscat şi au găsit o cale pentru a ieşi din lumea lor finită şi rigidă şi a se (re)găsi dincolo de ea. Undeva, cândva, şi dumneavoastră aţi căutat chipul drag dintr-un mai vechi sau mai nou tablou. Unii poate l-aţi găsit, alţii poate îl căutaţi încă. Filmul ne sugerează cheia: ieşirea din timp. Nu prin hipnoză, evident (nouă, creştini fiind, ne este familiară învăţarea lecţiei prin parabolă şi metaforă), ci prin lupta cu timpul lumii acesteia şi prin a găsi Calea (Adevărul şi Viaţa…) care să ne deschidă alte perspective. În special într-o lume mult mai preocupată de goana alarmistă şi isterică în întâmpinarea termenelor de predare decât de destinaţia acestei călătorii.

Reuşeşte Richard să îl învingă pe Cronos? Reuşeşte iubirea să şteargă limitele spaţio-temporale şi să înfrunte interesele mărunte ale altora? Nu puteţi afla decât căutând acest film care cu siguranţă a fost o sursă de inspiraţie pentru multe titluri celebre ale prezentului.

Published in: on 02/10/2009 at 09:50  Lasă un comentariu